Tancament perimetral de la cova de la Sarsa (Serra Mariola – Alacant).

Des de l’ajuntament Ajuntament de Bocairent (la Vall d’Albaida) ens han fet arribar aquesta notificació:

“…vos comunique que l’Ajuntament en coordinació amb el parc natural de la serra de Mariola ha procedit al tancament perimetral de la cova de la Sarsa amb la intenció de regular el seu accés que continuarà sent plenament disponible i gratuït, tal i com estableix el conveni de cessió dels accessos realitzada per la propietat a favor del consistori. En dates pròximes, el parc natural habilitarà un espai on poder gestionar les reserves mentre que el lliurament de la clau d’accés es realitzarà mitjançant la policia local de Bocairent ja que està disponible 24 hores.

Moltes gràcies de bestreta…”

Ajuntament de Bocairent (la Vall d’Albaida)

Bossa de docents per a “Cursos d’Iniciació a l’Espeleologia”

Eres Tècnic Esportiu, Iniciador, Monitor o Instructor en espeleologia?

Tens formació en altres àrees específiques, relacionades amb l’espeleologia?

Estàs interessat a col·laborar amb clubs de la CV en el desenvolupament de cursos d’iniciació?

Des de la Federació d’Espeleologia de la CV volem anunciar la creació d’una bossa de docents per a “Cursos d’Iniciació a l’Espeleologia”, a fi de promoure la formació base d´espeleólog@s.

Com funcionarà la bossa?

Els clubs de la CV que, per al desenvolupament d’un curs d’iniciació, tinguen necessitat de formadors per a completar el seu quadre docent, enviaran una petició a la FECV.

El club haurà d’indicar, en la mesura que siga possible, les dates, llocs, cavitats, remuneracions o compensacions als docents per la seua col·laboració, i un correu electrònic o telèfon per a contactar. Aquesta informació serà reexpedida de manera confidencial als integrants de la bossa, de manera que aquells que puguen estar interessats, contactaran amb el club, sense intermediació de la FECV.

Qui pot inscriure’s en la bossa?

  • Formació Tècnica en Espeleologia

Podran inscriure’s en la bossa els tècnics que acrediten la titulació requerida per a impartir cursos d’iniciació homologats per la FECV, Tècnics Esportius, Iniciadors, Monitors o Instructors en espeleologia. Per a titulacions expedides per escoles d’altres federacions d’espeleologia, es regirà pel que s’estableix en el “Capítol X, Equiparació de titulacions”, del reglament de la EVE.

Serà requisit per a estar en actiu en la bossa, estar federat l’any en curs en alguna federació d’espeleologia. Per a això els docents no federats en la FECV, hauran d’acreditar aquesta condició al començament de cada temporada.

  • Formació en àrees específiques

A l’ésser l’espeleologia un esport-ciència multidisciplinària, entenem com a àrees específiques la geologia càrstica, bioespeleología, topografia, primers auxilis, nutrició i fotografia, sempre en un context relacionat amb el nostre esport.

Podran inscriure’s en la bossa, com a formadors d’aquestes àrees específiques, les persones que acrediten una formació suficient per a impartir els continguts de cursos d’iniciació homologats per la FECV. Les sol·licituds seran revisades per un comité d’avaluació designat per la FECV, integrat per tècnics de les diferents àrees.

Informació permisos en coves de Cantàbria, telefonar al 112

Hola a tots

La setmana passada ha eixit la notícia d’un nou suposat configurador en els supòsits de cerca en cova a Cantàbria.

A partir d’ara s’ha d’avisar al 112 cada vegada que visitem alguna de les coves en les quals no és necessari demanar permís amb antelació.

Us hem preparat el document PDF que enviem en arxiu adjunt on podeu veure com apareix reflectit en el projecte de llei de mesures fiscals i administratives 2022 i en les resolucions de 2017 i 2020.

Aquesta mesura d’avisar al 112 abans d’entrar en una cova o avenc, ja existeix des de l’any 2017, quan es publique en el BOC la resolució per la qual s’aprova la relació de cavitats naturals per a les quals no és necessari obtindre permís de la Consergeria, així com l’ampliació que es realitza a  l’any 2020. (el podeu consultar en la web http://www.espeleocantabria.net/index.php/permiso-de-cavidades.html i en el document PDF que us enviem adjunt)

En qualsevol rescat des de 2017 la taxa per un fet imposable pot dur-se a terme si es demostra que has incorregut en una negligència establint com són suposats del fet imposable de la taxa fer activitat amb una alerta meteorològica de protecció civil, no comptar amb equipament adequat etc. El que s’afig nou, és el no haver anomenat al 112 per a comunicar l’entrada a les alliberades d’aquests permisos (veure Llistat en PDF adjunt )

En el cas dels exploradors, s’entén que, en comptar amb el permís d’exploració de la Consergeria de Cultura, no és necessari dur a terme aqueix tramite, encara que sempre és convenient que es conega la nostra ubicació.

 

Per tant cada vegada que es vaja a acudir a una de les coves en les quals no és necessari demanar permís, s’ha d’avisar al 112 i contestar breument a les preguntes que ens fan, cova a la qual s’acudeix, matrícula del cotxe, quantes persones entren, telèfon de contacte de persones, hora estimada d’eixida, etc

 

Us demanem per favor ho comuniqueu als vostres clubs perquè es difonga entre la major quantitat de gent possible.

 

Moltes gràcies

Casa Del Deporte, Av. Deporte,s/n 39011
Santander

XIV Campionat d’Espeleologia en TPV (27-28 Nov 2021).

– Fotocopia DNI.

– Fotocopia ingreso bancario (los alevines, infantiles y juveniles no es necesario, su participación es sin coste. El resto de categorías 12 €). Indicad COMPE + nombre y 1º Apellido) cuenta Bancaria de ingreso en  Programa de la Competición

– Fotocopia de la licencia federativa

– Certificado médico o declaración jurada de ser apto para la práctica espeleológica

– Acreditar experiencia: Mediante diploma de haber aprobado curso de iniciación a la
espeleología o descenso de barrancos emitido por la entidad que impartió el curso, o
bien aval emitido por la Federación o justificante de haber participado en alguna
competición de T.P.V.

Autorización paterna, materna o tutor. 

Declaración responsable Covid19