Convocatòria Espeleosocorristes (Gener 2022).

Assumpte:
Convocatòria per a la incorporació de places limitades, per a Espeleosocorristes en pràctiques dins del grup d’espeleosocors de la Federacio d`Espeleologia de la Comunitat Valenciana (a partir d’ara G.E de la F.E.C.V).


Motiu:
– Aquesta convocatòria dona opció a entrar com a membre en període de pràctiques, el qual tindrà una duració d’un any. Durant el període de pràctiques, s’haurà de col·laborar amb xicotets treballs designats i ajustant-se a la ubicació de cada aspirant, per al funcionament del grup. En finalizar, s’avaluarà la incorporació definitiva al G.E. per escrit.
– Els candidats en període de pràctiques tindran els mateixos drets i obligacions que la resta de membres del G.E de la F.E.C.V.


Titulacions requerides:
– Per a optar a la plaça d’espeleocorrista:
1- Haver aprovat el curs d’espeleosocors impartit per l’Escola Valenciana d’Espeleologia de la F.E.C.V. i curs de perfeccionament II.
2- Haver aprovat el curs d’espeleosocors d’altres federacions o entitas i el curs de perfeccionament ll o equivalent. , cursant, com a minim, el mateix nombre d’hores i continguts del Pla d’estudis de l’especialitat de la E.V.E i reconegut per aquesta. Els sol·licitants hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la titulació obtinguda.


Requisits:
– Ser major de 18 anys.
– Estar empadronat i residir dins de la Comunitat Valenciana.
– Estar en possessió de la llicència federativa de l’any en curs de la F.E.C.V.
– Realitzar una sol·licitud formal i per escrit, demanant l’ingrés al G.E. a l’atenció del Vocal Director del G.E de la F.E.C.V. Adjuntant la documentació de les titulacions, adreça: federacio@espeleocv.com
– Haver llegit i comprometre’s a complir el Reglament Intern de la Vocalia de S.O.S., el qual es pot trobar en la pàgina web de la FEDERACIO D’ESPELEOLOGIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA en l’apartat S.O.S, reglament intern.

Terminis:
– Des del dia 3 de gener fins al 20 de gener del 2022, es podrà sol·licitar l’ingrés a
G.E de la F.E.C.V.
– El 28 de gener es resoldran totes les sol·licituds, sent totes elles notificades per escrit.
– 4 de febrer es podrà reclamar la resolució.
– 11 de febrer 2022, es revisaran les reclamacions i s’emetrà resolució definitiva de sol·licituds acceptades i rebutjades.


Dades que ha de contindre la sol·licitud:
-Nom i cognoms:
-Adreça:
-DNI:
-Tel i correu electrònic:
-Club al qual es pertany:
– Adjuntar tota la documentació de les titulacions.
– De manera voluntària però aconsellable, un xicotet currículum:
– Motius pel que desitges entrar en el G.E?
– Professió, en la teua vida quotidiana?
– Disposició per a actuar davant un rescat?
– Altres cursos, realitzats a través de la F.E.C.V o altres federacions?
– Anys Federat?


València a 20 de desembre del 2021


Gonzalo Navarrete Chaves
Director de la Vocalia del Grup D’Espeleosocors de la Comunitat Valenciana