Transparencia.

En compliment del que s’estableix en l’article 81 del Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana, en relació amb la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, la Federació d’Espeleologia de la Comunitat Valenciana (F.E.C.V.) exposa la següent informació:


INFORMACIÓ INSTITUCIONAL:

La Federació d’Espeleologia de la Comunitat Valenciana (d’ara en avant FECV) és una entitat associativa privada, sense fins de lucre i amb personalitat jurídica i patrimoni propi i independent dels seus associats i plena capacitat d’obrar, l’abast de la qual s’estén a la Comunitat Valenciana.
La FECV està integrada per, Clubs, seccions esportives, esportistes, tècnics, entrenadors, jutges, àrbitres i altres col•lectius interessats estatutàriament establits,amb l’objectiu de promoure, la pràctica i en general contribuir al desenvolupament de l’esport de l’espeleologia i la seua especialitats: cavitats artificials, espeleobusseig, espeleosocors i descens esportius de canons i barrancs.
La FECV ostenta la representació exclusiva de la Comunitat Valenciana davant la Confederació de Espeleologia i Canons (CEC), representants d’Espanya davant la European Speleological Federation (FSE), la International Federation of Canyoning (IFC) i la International Union of Speleology (UIS), i en quantes activitats i competicions oficials celebrades fora i dins de la Comunitat Autònoma, que estan relacionades amb l’espeleologia i les seues especialitats.


Funcions públiques:

1. Corresponen amb caràcter exclusiu a la FECV les següents funcions públiques de caràcter administratiu:
a) Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior d’espeleologia i les seues modalitats o especialitats esportives.
b) Expedir les llicències federatives.
c) Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials d’espeleologia, en els àmbits autonòmic, estatal i, en el seu cas, internacional.
d) Exercir la potestat disciplinària i col•laborar amb el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana, i executar les ordres i resolucions d’aquest.
2. També li corresponen les següents funcions públiques administratives, amb caràcter no exclusiu:
a) Col•laborar amb l’administració autonòmica en els programes de formació de persones tècniques entrenadores esportives.
b) Col•laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.

Totes les anteriors funcions, tant amb caràcter exclusiu com no exclusiu, no podran ser al seu torn delegades per la FECV.

Els actes dictats en l’exercici de funcions públiques de caràcter administratiu ací relacionades seran recurribles davant l’òrgan competent en matèria esportiva que corresponga, segons el règim de recursos previst en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a excepció dels quals es dicten en exercici de la potestat disciplinària, el coneixement de la qual correspon al Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana. En tots dos casos, les resolucions dictades per l’òrgan competent en matèria d’esport i pel Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana posen fi a la via administrativa.

 

Normativa aplicable

* LLEI 2/2011, de 22 de març, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana.
* DECRET 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de
la Comunitat Valenciana.
* RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2014, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la
qual s’estableix el calendari i procediment dels processos electorals de les federacions
esportives de la Comunitat Valenciana de l’any 2014, o norma que el substituïsca.
* LLEI 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport

Totes les altres normativa aplicable a les federacions esportives que s’aproven, així com la pròpia de la FECV. Estatuts i Reglaments.
c) Informació organitzativa.
En aplicació dels articles 45 i següents del Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana, la *FECV tindrà com a òrgans fonamentals:
A) Òrgans de govern i representació: l’assemblea general, el president i la junta directiva
B) Comités tècnics: l’escola valenciana d’espeleologia (EVE), el grup de espeleosocors (GES) i la vocalia de competicions.
C) Òrgan electoral: la junta electoral federativa.
D) Òrgans disciplinaris: el comité de disciplina esportiva i el comité de recursos.
Així mateix podran formar-se quantes Comissions, temporals o permanents es consideren oportunes en els termes que marque la legislació vigent.
d) Informació econòmica i pressupostària
1. Contractes i convenis en l’exercici de funcions públiques (), amb indicació d’objecte, duració i import.
2. Subvencions i ajudes públiques rebudes i concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficis.
3. Pressupostos anuals
4. Comptes anuals, i informe d’auditoria.
5. Retribucions percebudes anualment per membres assemblearis, president o membres de la junta directiva:
Cap membre de la Junta Directiva d’aquesta FECV, rep cap remuneració per aquest lloc, percebent només les dietes compensació desplaçament de les despeses derivades de les activitats de la gestió, i sempre concorde a l’indicat en el “Manual per a les Justificacions de les Subvencions del Servei d’Esports d’Elit i Formació Esportiva de la Direcció General d’Esport de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana”.