Convocatòria Espeleosocorristes (Gener 2022).

Assumpte:
Convocatòria per a la incorporació de places limitades, per a Espeleosocorristes en pràctiques dins del grup d’espeleosocors de la Federacio d`Espeleologia de la Comunitat Valenciana (a partir d’ara G.E de la F.E.C.V).


Motiu:
– Aquesta convocatòria dona opció a entrar com a membre en període de pràctiques, el qual tindrà una duració d’un any. Durant el període de pràctiques, s’haurà de col·laborar amb xicotets treballs designats i ajustant-se a la ubicació de cada aspirant, per al funcionament del grup. En finalizar, s’avaluarà la incorporació definitiva al G.E. per escrit.
– Els candidats en període de pràctiques tindran els mateixos drets i obligacions que la resta de membres del G.E de la F.E.C.V.


Titulacions requerides:
– Per a optar a la plaça d’espeleocorrista:
1- Haver aprovat el curs d’espeleosocors impartit per l’Escola Valenciana d’Espeleologia de la F.E.C.V. i curs de perfeccionament II.
2- Haver aprovat el curs d’espeleosocors d’altres federacions o entitas i el curs de perfeccionament ll o equivalent. , cursant, com a minim, el mateix nombre d’hores i continguts del Pla d’estudis de l’especialitat de la E.V.E i reconegut per aquesta. Els sol·licitants hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la titulació obtinguda.


Requisits:
– Ser major de 18 anys.
– Estar empadronat i residir dins de la Comunitat Valenciana.
– Estar en possessió de la llicència federativa de l’any en curs de la F.E.C.V.
– Realitzar una sol·licitud formal i per escrit, demanant l’ingrés al G.E. a l’atenció del Vocal Director del G.E de la F.E.C.V. Adjuntant la documentació de les titulacions, adreça: federacio@espeleocv.com
– Haver llegit i comprometre’s a complir el Reglament Intern de la Vocalia de S.O.S., el qual es pot trobar en la pàgina web de la FEDERACIO D’ESPELEOLOGIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA en l’apartat S.O.S, reglament intern.

Terminis:
– Des del dia 3 de gener fins al 20 de gener del 2022, es podrà sol·licitar l’ingrés a
G.E de la F.E.C.V.
– El 28 de gener es resoldran totes les sol·licituds, sent totes elles notificades per escrit.
– 4 de febrer es podrà reclamar la resolució.
– 11 de febrer 2022, es revisaran les reclamacions i s’emetrà resolució definitiva de sol·licituds acceptades i rebutjades.


Dades que ha de contindre la sol·licitud:
-Nom i cognoms:
-Adreça:
-DNI:
-Tel i correu electrònic:
-Club al qual es pertany:
– Adjuntar tota la documentació de les titulacions.
– De manera voluntària però aconsellable, un xicotet currículum:
– Motius pel que desitges entrar en el G.E?
– Professió, en la teua vida quotidiana?
– Disposició per a actuar davant un rescat?
– Altres cursos, realitzats a través de la F.E.C.V o altres federacions?
– Anys Federat?


València a 20 de desembre del 2021


Gonzalo Navarrete Chaves
Director de la Vocalia del Grup D’Espeleosocors de la Comunitat Valenciana

Tancament perimetral de la cova de la Sarsa (Serra Mariola – Alacant).

Des de l’ajuntament Ajuntament de Bocairent (la Vall d’Albaida) ens han fet arribar aquesta notificació:

“…vos comunique que l’Ajuntament en coordinació amb el parc natural de la serra de Mariola ha procedit al tancament perimetral de la cova de la Sarsa amb la intenció de regular el seu accés que continuarà sent plenament disponible i gratuït, tal i com estableix el conveni de cessió dels accessos realitzada per la propietat a favor del consistori. En dates pròximes, el parc natural habilitarà un espai on poder gestionar les reserves mentre que el lliurament de la clau d’accés es realitzarà mitjançant la policia local de Bocairent ja que està disponible 24 hores.

Moltes gràcies de bestreta…”

Ajuntament de Bocairent (la Vall d’Albaida)

Bossa de docents per a “Cursos d’Iniciació a l’Espeleologia”

Eres Tècnic Esportiu, Iniciador, Monitor o Instructor en espeleologia?

Tens formació en altres àrees específiques, relacionades amb l’espeleologia?

Estàs interessat a col·laborar amb clubs de la CV en el desenvolupament de cursos d’iniciació?

Des de la Federació d’Espeleologia de la CV volem anunciar la creació d’una bossa de docents per a “Cursos d’Iniciació a l’Espeleologia”, a fi de promoure la formació base d´espeleólog@s.

Com funcionarà la bossa?

Els clubs de la CV que, per al desenvolupament d’un curs d’iniciació, tinguen necessitat de formadors per a completar el seu quadre docent, enviaran una petició a la FECV.

El club haurà d’indicar, en la mesura que siga possible, les dates, llocs, cavitats, remuneracions o compensacions als docents per la seua col·laboració, i un correu electrònic o telèfon per a contactar. Aquesta informació serà reexpedida de manera confidencial als integrants de la bossa, de manera que aquells que puguen estar interessats, contactaran amb el club, sense intermediació de la FECV.

Qui pot inscriure’s en la bossa?

  • Formació Tècnica en Espeleologia

Podran inscriure’s en la bossa els tècnics que acrediten la titulació requerida per a impartir cursos d’iniciació homologats per la FECV, Tècnics Esportius, Iniciadors, Monitors o Instructors en espeleologia. Per a titulacions expedides per escoles d’altres federacions d’espeleologia, es regirà pel que s’estableix en el “Capítol X, Equiparació de titulacions”, del reglament de la EVE.

Serà requisit per a estar en actiu en la bossa, estar federat l’any en curs en alguna federació d’espeleologia. Per a això els docents no federats en la FECV, hauran d’acreditar aquesta condició al començament de cada temporada.

  • Formació en àrees específiques

A l’ésser l’espeleologia un esport-ciència multidisciplinària, entenem com a àrees específiques la geologia càrstica, bioespeleología, topografia, primers auxilis, nutrició i fotografia, sempre en un context relacionat amb el nostre esport.

Podran inscriure’s en la bossa, com a formadors d’aquestes àrees específiques, les persones que acrediten una formació suficient per a impartir els continguts de cursos d’iniciació homologats per la FECV. Les sol·licituds seran revisades per un comité d’avaluació designat per la FECV, integrat per tècnics de les diferents àrees.