Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, denominada REGENTIDEP.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha elaborat una plataforma informàtica per a la tramitació de tots els procediments administratius relacionats amb el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, denominada REGENTIDEP.
Fins fa poc, la presentació de qualsevol documentació dirigida al Registre s’havia de fer a través de  denominat tràmit electrònic Z (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp), procediment de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport utilitzat quan no existeix un tràmit específic, com era al cas fins a aquest moment. A partir d’ara, el Registre d’Entitats Esportives comptarà amb procediments específics per a la seua tramitació, per la qual cosa caldrà utilitzar aquestos procediments i no el tràmit Z.
Podeu trobar tota la informació al voltant de la nova plataforma REGENTIDEP a la plana web del Registre: http://www.ceice.gva.es/es/web/deporte/registro. A dit web trobaràs enllaços per a
cadascun dels procediments tramitats des del Registre que redirigeixen a la plataforma per iniciar la tramitació electrònica.

Aquesta tramitació electrònica exigirà estar en possessió de la signatura digital, bé de l’entitat
esportiva, bé dels seus representants, requisit ja exigit quan la tramitació es realitzava a través del procediment Z.
L’engegada de REGENTIDEP suposa una reducció en els terminis de resolució d’inscripció de
noves entitats, de modificació de les ja existents i una major rapidesa en la remissió de documents.
Per tot això t’agrairia que donares la màxima difusió de la plataforma entre els afiliats de la teua
federació, fonamentalment entre els clubs esportius i les seccions esportives d’entitats no esportives que, com saps, tenen l’obligació de relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics segons disposa la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu.
Teniu a la vostra disposició el personal del registre d’Entitats Esportives per aclarir qualsevol dubte que tingueu i ajudar-vos en tota qüestió que puga sorgir al voltant de la nova tramitació electrònica.
Salutacions cordials.